Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

1 Temmuz - 6 Temmuz 2002               

5 YAPIT 3 DİSİPLİN 

Hilmi Yavuz, Kamil Fırat, Zerrin İren Boynudelik

 

Resmin tarihinde görsel kopmalar. Resimsel söylemin bu kopma ile nasıl dönüştüğü ve dönüşümün entelektüel arka planı. Sözkonusu resimler bağlamında resim tarihi ile felsefe tarihi arasında kurulabilecek ilişkiler. Resim tarihi bu örneklerden yola çıkarak daha geniş kapsamda, bir zihniyet problemi olarak üç farklı disiplin açısından ele alınacak.
Sözkonusu beş yapıt bağlamında sanat tarihi açısından bu yapıtların önemleri, resimsel özellikleri, kompozisyon ve ikonografik açıdan ele alınışları. Ve bu yapıtların oluşmasında rol oynayan sosyal ve siyasal olgular ve dönemlere bağlı olarak değişen estetik anlayışların ele alınması.

Seçilen 5 yapıt bağlamlarından koparılarak fotoğraf ile ilişkilendirilecek ve üretim süreçlerine fotoğrafın bulunuş ve gelişimi ışığında bakılacak.

Tartışılacak eserler:
Las Meninas (Nedimeler; Diego Velaquez), Allegory of Painting (Resim Alegorisi; Jan Vermeer), Composition(Kompozisyon- Beyaz Daire; Wassily Kandinsky), Hamam (Dominique Ingres), Fountain- (Pisuar-Çeşme; Marcel Duchamp)

Kaynaklar:
BERGER, John., Görme Biçimleri, (Çev: Yurdanur Salman), Yankı Yay.
CABANNE, Pıerre., Dialogues with Marcel Duchamp, (Trans by: Ron Padgett), Da Capo Press, London, 1979
GOMBRICH, E.H., Resimde Anlam Sorunu, Hazırlayan: Uşun Tükel, Kabalcı Yayınevi, 1995, İstanbul
HARTT, Frederick., Art: A History of Panting, Sculpture, Architecture, Harry N. Abrams Inc., NewYork, 1993
LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982
MULLER, J.E., Velasquez, Thames and Hudson, London, 1976
STANGOS, Nikos., Conceps of Modern Art, Thames and Hudson, London, 1993
İNANKUR, Zeynep-GERMANER, Semra., Oryantalizm ve Türkiye, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yay., İstanbul, 1989

Internet Kaynakları:

 
www.beatmuseum.org/duchamp/fountain.hmtl
 
           www.artchive.com/meninas.htm
 
           www.evl.uic.edu/chris/meninas