Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

10 Eylül – 15 Eylül                          

ÖRNEKLER İLE TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ÇAĞDAŞ SANAT

Zerrin İ.Boynudelik 

 

Çağdaş sanat içinde yer alan sergiler açısından bakıldığında, özellikle Modernizm ile başlayan, sanat ve sanat nesnesine dolayısıyla da estetik anlayışa getirilmiş olan yeni yaklaşımlar, günümüzde Post-Modernizm tartışmaları ile yeni bir boyut kazanmıştır. İlk örnekleri yüzyıl başında görülen, klasik tanımların dışında kalacak biçimde, sanatta obje kullanımı Post-Modernizm ile birlikte yeniden ve daha güçlü olarak gündeme gelmiş, özellikle son on yıl içinde ise obje ile birlikte mekanın da sanat eseri sergilemeye doğrudan katkısı olmaya başlamıştır. Post-Modernizm, ekonomik ve kültürel olarak büyük değişimler gösteren günümüz koşullarında, hayatın hemen her alanında varolan modernist yaklaşımlara bir alternatif olarak ortaya çıktığı gibi, sanat alanında da, dönemin genel geçer ifade biçimleri ve yaklaşımları açısından obje kullanımında yoğunlaşmayı öneren bir tutumun öne çıkmasına katkıda bulunmuştur. Hayata bakıştaki bu köklü değişimle birlikte ortaya çıkan obje kullanımı yüzyıl başında Dada Hareketi içinde ve Marcel Duchamp'da örnekleri görülen objenin sanat nesnesi olarak kabul görmesi yaklaşımından biraz daha farklı değerlendirilmelidir . Yukarıda sözü edilen yaklaşıma bağlı olarak, Modern dönemin akımlarına kısa bir bakıştan sonra özellikle 70’li yıllardan bu yana dünyadan ve Türkiye’den örnekler ile çağdaş sanatın mekan ile kurduğu ilişki görsel malzemeler eşliğinde tartışılacaktır.

 

Kaynaklar:

BERGER, John., Görme Biçimleri, (Çev: Yurdanur Salman), Yankı Yay.

BERGER, John., Sanat ve Devrim, (Çev: Bige Berker), Yankı Yayınları

LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi,  İstanbul, 1982

LYOTARD, Jean-Françoise., Postmodern Durum, (Çev: Ahmet Çiğdem) Ara Yayıncılık,1990

SMITH, Edward Lucie., Art Today,Phaidon Press Ltd., London, 1995